Provozní řád Mateřské školy Světice

zpracovaný v souladu s požadavky § 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.

I.

Údaje o zařízení

Název subjektu: Mateřská škola Světice, příspěvková organizace

Adresa subjektu: Ke Školce 107, Světice 25101 IČO: 70986398

Typ subjektu: celodenní péče

Stanovená kapacita: 51 dětí

Provozní doba: 6,45 – 17,00

Využití zařízení pro jiné aktivity:

druh aktivit: Keramický kroužek, výuka hry na flétnu, výuka angličtiny, figurková školička

a) organizované společné činnosti pro rodiče a děti: vánoční besídka, oslava Dne dětí, ukončení školního roku

b) stravování cizích strávníků: Neposkytujeme stravování cizím strávníkům.

 

II.

Režimové požadavky ( délka aktivit, zařazení )

Děti přichází do mateřské školy od okamžiku otevření mateřské školy v 6,45 hodin do nejlépe 8,00 hodin nebo dle potřeb rodičů. 

Výchovný program se řídí schváleným školním vzdělávacím programem pro předškolní výchovu a přípravami jednotlivých učitelek mateřské školy.

V programu jsou zařazeny výchovné činnosti jak spontánní, tak i řízené.

Spontánní hra

a) frekvence zařazení během dne: dle potřeb dětí.

b) zařazení v režimu od - do : v průběhu celého dne.

 

Činnosti dětí řízené pedagogem

a) zařazení v režimu od - do : dle přípravy učitelky 

Sledování televize: frekvence zařazení během týdne: nepravidelně, maximálně jednou týdně, 10-20 minut podle věku dětí.

Pohybové aktivity

 V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku v co největším rozsahu.

Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne se stanoví v rámci možností zařízení pro výchovu a vzdělávání s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

a) podmínky a vybavení

K pohybovým aktivitám využíváme náčiní a nářadí zakoupená k těmto účelům, při pobytu

venku zejména školní zahradu, popř. vycházky do blízkého okolí a lesa.

b) druhy pohybových aktivit

Hry, cvičení, tanečky, říkadla s pohybem, rehabilitační cvičení, dramatizace …

c) frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu (viz plány a přípravy činnosti)

Pobyt venku

a) pozemek využívaný k pohybové aktivitě a zajištění jeho údržby (údržba zeleně, pískoviště apod.)

Pískoviště musí být uspořádáno tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění od zvířat apod. Herní prvky procházejí každý rok revizí. 

- pískoviště je zakryté plachtou, která odpovídá normám

b) časový údaj

 dopoledne od 9,45 h. - do 11,45 h.

 Odpoledne pouze v letním období nebo dle počasí, zpravidla po odpoledním odpočinku do rozchodu dětí domů.

c) délka pobytu

Dle možností nejméně 2 hodiny denně.

d) Způsob využití pobytu venku

Poznávací procházky po okolí, využití blízkého lesa,  prožitkové učení, chůze v terénu, hry na školní zahradě.

Odpočinek, spánek

a) zařazení v režimu dne: od 12,45 h. – do 14,15 dle věku a individuálních potřeb dětí.

b) způsob ukládání lehátek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání apod.

Ve třídě mladších dětí jsou lehátka trvale rozložena ve stabilní ložnici. Pyžamka si děti položí na ustlané lůžkoviny.

Ve třídě starších dětí jsou matrace a lůžkoviny uloženy ve speciální místnosti s odvětráváním. Děti si je na odpočinek rozkládají v herně. Peřinky a pyžama má každé dítě ve svém označeném boxu.

Dle §410/2005 Sb. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na 1 lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na 1 dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání.

Stravování

a) Příprava stravy ( vlastní, dovoz ): Strava se připravuje ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy.

b) Podávání svačin od - do : Dopolední svačina od 8,30h. – do 8,45  h.

Odpolední svačina od 14,15 h. – do 14,45 h.

c) Systém podávání svačin ( samoobslužný, jiný ): Starší děti se obslouží samy, mladším – dle potřeby – pomůže paní učitelka nebo kuchařka.

d) Obědy ( doba výdeje ) : 11,45 h. – 12,15 h.

Pitný režim

a) příprava a doplňování nápojů

Nápoje jsou připravovány ve školní jídelně a v průběhu dne pravidelně doplňovány.

b) druh používaných nápojů jak při plánovaných stravovacích prvcích (svačiny, oběd), tak pro běžné použití mezi jídly

Druhy nápojů jsou připravovány dle zásad zdravé výživy tak, aby jejich nabídka byla dostatečně vyvážena.

 Mléčné nápoje – mléko čisté, ochucené, jogurtové, koktejlové, kakao. 

Nápoje vitamínové, různé druhy čajů ovocných a bylinkových, voda.

c) způsob obsluhy, doplňování

Děti se obsluhují a nápoje si doplňují samy nebo s dopomocí.

d) manipulace s nádobím (kdo manipuluje -všichni,kdo přichází do styku s jídlem musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti)

S nádobím manipulují pouze pracovnice školní jídelny.

Otužování

Zhodnocení individuálních potřeb probíhá vždy ve spolupráci s rodiči dítěte, lékařem, který dítě registruje s ohledem na samotné dítě v souvislosti s jeho aktuálním zdravotním stavem.

a) používaný a preferovaný způsob ( např. otužování vodou, vzdušné lázně, saunování apod.)

Preferujeme otužování vzduchem a v letním období vodou.

b) frekvence

Vzduchem – dle počasí, zpravidla denně. Vodou – dle počasí.

c) zařazení v režimu mateřské školy ( roční období, způsob přepravy pokud je prováděno v jiném zařízení )

Celoročně.

d) zařazení v denním režimu ( četnost v týdnu, dnu )

V průběhu celého dne – viz. b)

e) jiný způsob ozdravných opatření

Dle možností pořádání polodenních výletů.

 

III.

Způsob nakládání s prádlem, úklid

Úklid prostor mateřské školy

V souladu s požadavky zákona č. 258/2001 Sb. a vyhláškou 410/2005 Sb. jsou stanoveny cykly pro úklid v prostorách, které jsou určeny pro trvalý pobyt dětí takto (musí být v případě potřeby prokazatelně doloženy, a o činnostech prováděných ve větších časových odstupech je nutno vést písemný záznam.

Denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců vyčištěním vysavačem.

Vynášení odpadků musí být prováděno denně.

Denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů.

Nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů

Nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel

Nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor

Malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji.

Výměna prádla

a) druh používaného prádla

Lůžkoviny, ručníky, záclony, závěsy.

b) způsob praní prádla

Prádlo si pereme sami.

Výměna lůžkovin v předškolním zařízení se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned.

 Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého.

Obaly musí být vhodné k praní nebo na jedno použití

Čisté prádlo se skladuje v uzavřených skladech čistého prádla v čistých, uzavíratelných skříních nebo policích v obalech

c) způsob manipulace s prádlem

Při manipulaci s prádlem nedochází ke styku prádla čistého s použitým.

 

Ve Světicích 25. 8. 2014

 

Mgr. Gabriela Blovská

 

Ředitelka MŠ Světice