Ředitelka Mateřské školy Světice v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

1.Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.1.          Mateřská škola

 v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)      podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 

b)      podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 

c)      podílí se na osvojování základních pravidel chování,

 

d)      podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů,

 

e)      vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 

f)        napomáhá vyrovnávat nerovnosti ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 

g)      poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 

h)      vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí


Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění..

 

1.2.          Dítě

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Každé přijaté dítě má povinnosti:

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

  

 

1.3.          Zákonný zástupce

 

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 

a)  zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno;

 

d) oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

 

e)   ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

2.                 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

2.1.          Podpůrná opatření prvního stupně

 

 

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

 

 

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

2.2.           Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 

 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 

 

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

 

2.3.          Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

3.                 Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34 odst.1)

 

 

3.1.    Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 

- „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a to v den zápisu dětí do MŠ.

 

- Při zápise obdrží zákonný zástupce „Přihlášku dítěte do MŠ“, kterou vyplní a předá ředitelce ve stanoveném termínu.

 

- Na základě těchto dokladů rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle stanovených kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

 

- K zápisu do mateřské školy přicházejí rodiče nebo zákonní zástupci vždy i s dítětem, které chtějí do MŠ zapsat.

 

- O výsledku rozhodnutí jsou rodiče dítěte informováni.

 

Na základě těchto dokladů rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle stanovených kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je v souladu se zákonem 500/2004 Sb., a správním řádem a zákonem 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů.

 

 

3.2. Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§34a odst.2).

 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Mateřská škola Světice, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§34 a odst.2)

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

 

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

 

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 

a) telefonicky do kanceláře školy (sekretářka školy zapíše nepřítomného dítěte na příslušný seznam),

 

b) písemně třídnímu učiteli,

 

c) osobně třídnímu učiteli.

 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§34a odst.4)

 

 

3.3. Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§34a odst.4) 

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

 

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

 

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34b odst.3)

 

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 

3.4. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 

 

3.5. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 

3.6. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním v MŠ, může ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

 

3.7. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu neuhrazení stanovených úplat. 

    

4. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

Školné  je stanoveno ve výši 600 Kč za měsíc. Úhradu školného provádí rodič převodem na účet mateřské školy a to tak, aby daná částka byla nejpozději 20. den měsíce na účtu mateřské školy. Úhradu stravného provádí rodič převodem na účet školní jídelny a to tak, aby daná částka byla nejpozději 20. den měsíce na účtu školní jídelny.Vyúčtování stravného se provádí jednou ročně a to k 31. červenci. Celoročně může rodič nahlížet do docházky a počtu odebraných obědů.

 

 

5.  Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 7.00 do 17.00 hod.

 

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem, omezit nebo přerušit provoz v mateřské škole a to zpravidla na dobu šesti týdnů. Pokud jsou důvody omezení provozu v MŠ předem známy, rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Pokud se jedná o havarijní situaci, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost dětí, jsou rodiče informováni bezprostředně po jejím zjištění.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

6. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu takto:

 

7.00 – 8.15      doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, volné činnosti i aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

 

8.15 – 8.45      pohybové aktivity, ranní kruh

 

8.45 – 9.00      osobní hygiena, dopolední svačina

 

9.00 – 9.40      řízené aktivity

 

9.40 - 9.50       příprava na pobyt venku

 

9.50 – 11.50    pobyt venku zaměřený na pohybové aktivity, hry a tvoření přírodních materiálů, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. V případě nepříznivého počasí (silný vítr, silný déšť, mráz více než -10 stupňů celsia) pokračují řízené aktivity a činnosti ve třídách

 

11.50 – 12.20   příprava na oběd, oběd

 

12.20 – 12.30   hygiena dětí, příprava na odpočinek,

 

12.30 – 14.00   poslech pohádky, dle potřeby dětí spánek, individuální, klidné činnosti dětí

 

14.00 – 14.30   hygiena, odpolední svačina

 

14.30 - 17.00   volné činnosti a spontánní aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí jsou činnosti přesunuty na školní zahradu, postupný rozchod dětí domů, u předškolních dětí probíhají v odpoledních hodinách kroužky

 

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o změně zdravotního stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

 

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

a)      děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 7.00 hod
b)
      děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
c)      rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
d)   v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

 

Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

 

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.30 až 12.45 hod.

 

Ostatní děti se rozcházejí mezi 15.00 hod až 17.00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno p. učitelce při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy.

 

 

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí .

 

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené výše nejvíce však o 6 dětí.

 

Při zvýšení počtu dětí při pobytu venku v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka nebo další zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je zaměstnancem mateřské školy nebo vykonává v mateřské škole pedagogickou praxi.

 

Při vzdělávání dětí dodržují pracovníci školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření zraněného dítěte, v případě nutnosti i následné lékařského ošetření a bezodkladně upozornit rodiče dítěte.

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

 

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

9. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Pokud si dítě přináší své osobní věci, mateřská škola za ně nepřebírá zodpovědnost.

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s učitelkou týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

 

Účinné od 1. 9. 2017

Mgr. Gabriela Blovská, ředitelka školy